Aanbevelingen voor het uitvoeren van palliatieve zorg

 • Tijdig en regelmatig meten/diagnosticeren van palliatieve zorgnoden bij patiënten met een levensverkortende ziekte en deze informatie systematisch opnemen in het patiëntendossier (monitoren van de palliatieve zorgnoden)
  Uit interviews met en een enquête bij mensen met een levensverkortende ziekte blijkt dat palliatieve zorgnoden vaak al vanaf de diagnose aanwezig zijn. Het gaat daarbij om fysische, praktische, psychologische, sociale, financiële en existentiële behoeften, maar vaak ook om een gebrek aan informatie en communicatie. Deze noden worden niet altijd tijdig of soms zelfs helemaal nooit opgemerkt. Daardoor blijven patiënten gedurende lange tijd onderbehandeld voor deze problemen.. Dat kan volgens de wetenschappelijke literatuur effectief worden vermeden door de palliatieve zorgnoden – inclusief die van de familie – tijdig en regelmatig te meten en te diagnosticeren.
   

 • Meer aandacht geven aan de psychische, sociale en existentiële noden
  Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie richt palliatieve zorg zich zowel op lichamelijke als op psychosociale en existentiële problemen. Palliatieve zorg is per definitie holistisch en vraagt een multidisciplinaire aanpak. Desondanks wordt er in de zorg aan mensen met een levensverkortende aandoening nog steeds in de eerste plaats aandacht besteed aan louter medische aspecten. De psychosociale en existentiële aspecten komen veel minder aan bod.
   
 • De continuïteit van informatie en communicatie tussen zorgomgevingen en tussen zorgverleners verzekeren
  Patiënten met palliatieve zorgnoden worden regelmatig overgeplaatst van de ene zorgomgeving naar de andere: van thuis naar het ziekenhuis en omgekeerd, van thuis naar een woonzorgcentrum, van het ziekenhuis naar het woonzorgcentrum enzovoort. Daardoor zijn vaak verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor deze patiënten. De overdracht van informatie tussen de zorgverleners onderling en tussen de verschillende zorgomgevingen is vaak onvoldoende, waardoor het ontbreekt aan continuïteit.
   
 • Ondersteuning van mantelzorgers van palliatieve patiënten
  Huisartsen zijn het erover eens dat ze onnodige ziekenhuisopnames in de meeste gevallen kunnen vermijden als er meer ondersteuning is voor de mantelzorgers. Mantelzorg kan worden verbeterd door bijvoorbeeld respijtzorg (dagcentra, nachtoppas enzovoort), d.w.z. voorzieningen die de belasting van de mantelzorg tijdelijk verminderen. Toch betekent mantelzorgers ondersteunen méér dan het aanbieden van alleen maar praktische hulp. Ondersteuning van mantelzorgers begint bij duidelijke informatie over de ziekte en de evolutie ervan, de behandelingsopties, de symptomen die te verwachten zijn enzovoort. Bovendien moeten formele zorgverleners regelmatig de draagkracht van de mantelzorgers evalueren en hen meer erkennen als partners in de zorg.

Kids Footwear Online

 
Share this
Deel dit bericht