6 voltijds wetenschappelijk onderzoekers (m/v)

Placed on: 
23-01-2019
Organisation: 
VUB/UGent/KU Leuven

Geïnteresseerd in het verrichten van sociaal wetenschappelijk onderzoek met een duidelijke maatschappelijke impact? 

In het kader van het interuniversitaire onderzoeksproject 'Flanders project to develop capacity in palliative care across society' zoeken we 6 voltijds wetenschappelijk onderzoekers (m/v)

Voltijdse aanstelling met een doctoraatsbeurs voor 4 jaar (mits jaarlijkse gunstige evaluatie)
Werkplaats: VUB, Brussel, UGent, Gent of KU Leuven, Leuven, afhankelijk van de studie die je uitvoert.
 

Je voert een van de 6 studies uit van het interuniversitaire project (een korte beschrijving wordt hieronder gegeven)
 

Je bent een gedreven onderzoeker met: 

 • Een academisch diploma tweede cyclus (Master Sociologie, Psychologie, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde, Filosofie, Communicatiewetenschappen,…)
 • Motivatie voor onderzoek over het levenseinde en het schrijven van een doctoraat (4 jaar)
 • Goede computerkennis (Word, Excel, PowerPoint, …)
 • Kennis en/of ervaring mbt kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in het Nederlands en het Engels
   

Je zal werken in een onderzoeksgroep met internationale reputatie met verschillende voordelen:

 • Je krijgt goede begeleiding van ervaren onderzoekers
 • Je werkt op een aangename werkplaats met een collegiale sfeer
 • Je start met een maandsalaris van minimaal €1900 netto (doctoraatsbeurs)
 • Je krijgt diverse andere voordelen zoals:
  • Maximale tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer
  • Voordelig gebruik van sportfaciliteiten van de universiteit van tewerkstelling (UGent, VUB, of KUL)
 • Indiensttreding vanaf 1 april 2019 (datum bespreekbaar)
   

Je bent geïnteresseerd om ons team te vervoegen?

Stuur je motivatiebrief en CV (met vermelding van behaalde graden) vóór 20 februari 2019 naar kirsten.hermans@vub.be. Je mag in je brief ook je voorkeur geven voor één of meerdere van de vacatures (zie specificaties).

Heb je verdere vragen over de sollicitatieprocedure? Contacteer kirsten.hermans@vub.be  

Heb je verdere vragen over de specifieke onderzoeksprojecten? Contacteer de verantwoordelijke vermeld bij iedere studie.       

 

Specificaties per studie

Medewerker 1: Het ontwikkelen van een online tool (ACP-tool) om personen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen bij het voeren van gesprekken over vroegtijdige zorgplanning

Je voert een studie uit over advance care planning (ACP), in het Nederlands vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning. Dit is een proces van communicatie en overleg tussen patiënten, naasten en zorgverleners omtrent toekomstige zorg, inclusief levenseindezorg. ACP is bijzonder relevant voor personen met dementie, gezien het progressief ziekteverloop waarbij mensen wilsonbekwaam kunnen worden. Huidige ACP-richtlijnen zijn sterk gericht op professionals en hoe zij gesprekken rond ACP moeten aanpakken. Het ontbreekt echter aan goede ACP-tools voor patiënten en naasten om zelf ACP gesprekken te voeren in de thuisomgeving.  Je ontwikkelt een online ACP-tool ter ondersteuning van gesprekken tussen personen met dementie en hun mantelzorgers. Je werkt hiervoor nauw samen met patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en informatici. Je test de ACP-tool bij personen met dementie en hun mantelzorgers. Aan de hand van kwalitatieve (interviews en focusgroepen) en kwantitatieve (surveys) onderzoeksmethoden evalueer je de bruikbaarheid en de effecten van de ACP-tool.

Werkplaats: Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, UZ Gent (Gent) of VUB campus Jette (Brussel)

Meer vragen over deze studie: Lieve Van den Block, tel.: +32 2 477 43 10 of email: lieve.van.den.block@vub.be  

 

Medewerker 2:  het ontwikkelen van een ehealth applicatie om patienten met gevorderde kanker en hun mantelzorgers te ondersteunen 

Je voert een studie uit over psychosociale ondersteuning van patienten met gevorderde kanker en  hun mantelzorgers aan de hand van een eHealth applicatie. Een diagnose van gevorderde kanker heeft een enorme impact op het welzijn van de patiënt en diens mantelzorger. Een betere ondersteuning van beiden kan het welzijn verbeteren en het aantal consultaties met zorgprofessionals reduceren. Je helpt met het ontwikkelen van een eHealth applicatie die gericht is op het psychosociaal ondersteunen van patiënten met gevorderde kanker en hun mantelzorgers. Je werkt hiervoor nauw samen met o.a. patiënten, mantelzorgers en artsen. Aan de hand van kwalitatieve (interviews en focusgroepen) en kwantitatieve (surveys) onderzoeksmethoden evalueer je de bruikbaarheid en de effecten van de e-health applicatie.

Werkplaats: Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, UZ Gent (Gent) of VUB campus Jette (Brussel)

Meer vragen over deze studie: Gaelle Vanbutsele, tel.: +32 9 332 07 92 of e-mail: gaelle.vanbutsele@ugent.be

 

Medewerker 3:  het ontwikkelen en evalueren van een compassionate city

Je voert een studie uit die een compassionate city programma uitrolt in een Vlaamse gemeente en de invloed hiervan evalueert. Een compassionate city programma is een beloftevol model van gemeenschapsopbouw dat ervoor zorgt dat sterven meer erkend en ingeburgerd wordt in de samenleving zodat personen met palliatieve zorgnoden en hun familie zich meer gesteund en minder geïsoleerd voelen. In een compassionate city begrijpt men dat zorgen voor elkaar in tijden van verdriet en verlies ieders verantwoordelijkheid is en niet enkel de verantwoordelijkheid van professionele zorg- en sociale diensten.  Samen met een gemeenschapsontwikkelaar binnen ons team ontwikkel je 1 Vlaamse gemeente tot een compassionate city. Je doet dat aan de hand van een samenwerking met belangrijke partners in de gemeente (vb. de burgemeester, thuiszorgorganisaties, scholen, personen met palliatieve zorgnoden, mantelzorgers) die allen eigen sociale acties uitwerken. Aan de hand van kwalitatieve (interviews en focusgroepen) en kwantitatieve (surveys en analyses op administratieve gegevens) onderzoeksmethoden evalueer je de effecten van het compassionate city programma.

Werkplaats : Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, VUB campus Jette (Brussel)

Meer vragen over deze studie: Kirsten Hermans, tel.: +32 2 477 47 64 of e-mail: kirsten.hermans@vub.be

 

Medewerker 4: het oprichten van een lokale vrijwilligerswerking in de palliatieve zorg

Je voert een studie uit die een lokale vrijwilligerswerking uitrolt in een Vlaamse gemeente en de invloed hiervan evalueert. In de palliatieve zorg speelt het mobiliseren van vrijwilligers en het creëren van een context waarbinnen vrijwilligers zich ondersteund en gewaardeerd voelen een centrale rol. Een lokale vrijwilligerswerking kan hierop een antwoord bieden. Dit is een werking waarbij vrijwilligers uit de eigen gemeenschap gerekruteerd, begeleid en ingezet worden om personen met palliatieve zorgnoden gepaste zorg te bieden die complementair is aan de zorg van professionele zorgverleners.

Je richt een lokale vrijwilligerswerking in de palliatieve zorg op als initiatief binnen het Compassionate Community programma (zie studie 3) en werkt hiervoor nauw samen met o.a. ziekenfondsen, netwerken palliatieve zorg en thuiszorgdiensten. Aan de hand van kwalitatieve (interview en focusgroepen) en kwantitatieve (surveys) onderzoeksmethoden evalueer je de vrijwilligerswerking.  

Werkplaats : Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, VUB campus Jette (Brussel)

Meer vragen over deze studie: Kenneth Chambaere, tel.: +32 9 332 07 96 of e-mail: kenneth.chambaere@ugent.be

 

Medewerker 5: het optimaliseren van de kennis, vaardigheden en betrokkenheid van sociaal werkers in de palliatieve zorg

Je voert een studie uit over de manier waarop sociaal werkers beter betrokken kunnen worden in de palliatieve zorg om tegemoet te komen aan de sociale noden van patienten en mantelzorgers. Sociaal werkers en diensten voor maatschappelijk werk kunnen helpen bij het identificeren van sociale zorgnoden en kunnen patiënten en hun naasten begeleiden doorheen het complexe zorgtraject. Het betrekken van sociaal werkers in het palliatief zorgtraject heeft een positieve impact op het functioneren en het welzijn van patiënten en hun familie. Onderzoek toont echter aan dat sociaal werkers onvoldoende betrokken worden in het palliatief zorgtraject. Bovendien ontbreekt het hen vaak aan kennis en vaardigheden om kwaliteitsvolle palliatieve zorg te verlenen.

Je ontwikkelt een programma om de rol, de kennis en de interpersoonlijke vaardigheden van sociaal werkers in de palliatieve zorg te verbeteren. Je werkt hiervoor nauw samen met de sociale diensten van de ziekenfondsen. Je test het programma bij 150 sociaal werkers en evalueert de effecten, het nut en de bruikbaarheid aan de hand van kwalitatieve (focusgroepen en interviews) en kwantitatieve (surveys) onderzoeksmethoden.  

Werkplaats: LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven (Leuven)

Meer vragen over deze studie: Anja Declercq, tel.: +32 16 37 34 31 of e-mail: anja.declercq@kuleuven.be

 

Medewerker 6: het ontwikkelen van een bewustwordingscampagne om palliatieve zorg te promoten

Je voert een studie uit over de publieksinformatie die beschikbaar is over palliatieve zorg en ontwikkelt een bewustwordingcampagne. Er bestaan heel wat hardnekkige misvattingen en taboes in de maatschappij over wat palliatieve zorg inhoudt. Doordat mensen onvoldoende kennis hebben over palliatieve zorg en de voordelen ervan, worden gesprekken over het levenseinde vaak laattijdig aangegaan en wordt palliatieve zorg te laat opgestart.  

Aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden maak je een grondige analyse van de publieksinformatie die beschikbaar is over palliatieve zorg. Je werkt hiervoor nauw samen met burgers, zorgprofessionals en professionals in gezondheidspromotie. Vervolgens ontwikkel je een bewustwordingscampagne om palliatieve zorg te promoten.

Werkplaats: UZ Gent (Gent) of VUB campus Jette (Brussel), Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde

Meer vragen over deze studie: Luc Deliens, tel. +32 9 332 07 76 of e-mail: luc.deliens@ugent.be

 
Share this
Deel dit bericht