De Vrije Universiteit Brussel wil een Meelevende Universiteit worden

INTENTIEVERKLARING

Situaties van ernstige ziekte, overlijden, verdriet, rouw en langdurige (mantel)zorg zijn op zich een belangrijk onderdeel van het leven. Toch heeft dit altijd een impact op iedereen die ermee geconfronteerd wordt en kan het ook een druk leggen op onze studeer- of werksituatie. Soms kan dit zelfs leiden tot overmatige stress, sociale en psychische problemen, burn-out of studiefalen.

De Vrije Universiteit Brussel wil erkennen dat de hierboven beschreven situaties ook deel uitmaken van het dagelijkse leven in de universitaire gemeenschap en dat we daar bijzondere aandacht voor willen hebben.

De Vrije Universiteit Brussel wil, groeiend vanuit haar basiswaarden en -filosofie, een universitaire gemeenschap worden waar iedereen mekaar aanmoedigt, faciliteert en ondersteunt tijdens dergelijke ingrijpende momenten en ervaringen in het leven. Denken we daarbij in het bijzonder aan die situaties waar men geconfronteerd wordt met ernstige ziekte, chronische beperkingen, verdriet en rouw, en de beproevingen van langdurige zorg. We willen deze situaties kunnen herkennen, erkennen en aanpakken.

Binnen de Vrije Universiteit Brussel bestaat reeds een uitgebreid aanbod aan zorgdiensten en professionele hulpverlening ter ondersteuning van het welzijn van studenten en medewerkers. Het spreekt voor zich dat deze actoren actief moeten blijven om te helpen de negatieve sociale, psychologische en medische gevolgen van ernstige of levensbedreigende ziekte, overlijden, verdriet, rouw en langdurige (mantel)zorg te verminderen.

Een meelevende universiteit wil echter meer zijn dan wat binnen de grenzen van de wettelijke  bepalingen van de gestructureerde zorgverlening is voorzien. We willen komen tot een universitaire gemeenschap die erkent dat zorg voor elkaar in tijden van zorgnood, pijn, leed, verdriet en persoonlijk verlies niet alleen een taak is voor de gezondheidszorg en sociale diensten, maar de verantwoordelijkheid is van iedereen.

We willen elk lid van de universitaire gemeenschap bewust maken van het feit dat ingrijpende momenten en ervaringen in het leven zich kunnen voordoen bij elk van ons. Wie met een dergelijke situatie geconfronteerd wordt, zou binnen zijn werk- of studie-omgeving alle kansen mogen krijgen om daar op een menswaardige manier mee om te gaan.

Deze intentieverklaring kan tot een structureel kader leiden dat het omgaan met ingrijpende situaties faciliteert en ondersteunt.

We willen van de Vrije Universiteit Brussel tegen 2021 een plaats maken waar door de volledige universitaire gemeenschap het principe van een Meelevende Universiteit gedragen en uitgedragen wordt.

Gestoeld op de basiswaarden en -filosofie van onze universiteit willen we van de Vrije Universiteit Brussel een plaats maken waar elk lid van de universitaire gemeenschap te allen tijde de ruimte en de veiligheid krijgt om op zijn of haar manier om te gaan met zorg en verlies .

De Vrije Universiteit Brussel wil hiermee een pioniersrol vervullen.

Om deze doelstellingen te bereiken zal verder nagedacht worden over het uitwerken van subdoelstellingen en concrete actiepunten.  Mogelijke actiepunten zijn onder andere:

  • Het bestaande, professionele zorgaanbod meer en beter ontsluiten naar de leden van de universitaire gemeenschap. Leden van de universitaire gemeenschap aanmoedigen om er gebruik van te maken.
  • Nieuwe bottom-up initiatieven specifiek aanmoedigen en faciliteren. Bijzondere initiatieven maximaal in de kijker zetten als best practice (goede praktijk).
  • Leidinggevenden en docenten via opleiding, coaching en best practices aanmoedigen om oog te hebben voor de impact van ingrijpende situaties waar ze persoonlijk of via hun medewerkers/studenten mee te maken krijgen.
  • Via een brede waaier aan activiteiten zoals tentoonstellingen, debatten, lezingen, themamomenten, (pers)artikels e.d. ervaringen van ernstige ziekte, overlijden, verlies of verzorging, zichtbaar maken binnen de universitaire gemeenschap.
  • Een plaats en een moment inrichten waarop het herdenken van overlijden en verlies, alleen of in groep, kan plaatsvinden.
  • Erkennen dat diversiteit, onder de vorm van etnische, religieuze, gender- en seksuele identiteit alsook sociale afkomst en taal, leidt tot een specifieke beleving van ernstige ziekte, verlies, rouw en zorg en die diversiteit maximaal tot uiting laten komen in het streven om een Meelevende Universiteit te worden.  
  • Jaarlijks, door middel van een groep van ambassadeurs van alle relevante actoren uit de universiteit, de doelstellingen om een meelevende universiteit te worden, evalueren en bijsturen.
  • Met deze engagementsverklaring empathie in de universitaire gemeenschap erkennen en stimuleren.

 

Brussel op 19 november 2019

Apparel

 
Share this
Deel dit bericht