Structurele maatregelen voor de omkadering van palliatieve zorgen

 • Sensibiliseren van zorgverleners en het grote publiek over wat palliatieve zorg is en over de beschikbaarheid van palliatieve zorg
  Sensibilisering voor palliatieve zorg is nodig bij het publiek en bij de zorgverleners. Over het begrip bestaat nog veel verwarring. Sommige huisartsen en andere zorgverleners stellen palliatieve zorg nog altijd gelijk aan terminale zorg. Ze beseffen nog te weinig dat het om een veel bredere benadering van zorg gaat. Ook wordt palliatieve zorg vaak gezien als zorg die alleen voor kankerpatiënten is bestemd.
   
 • Ondersteunen van de opleiding in palliatieve zorg van alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van patiënten
  Zorgverleners die veel in contact komen met mensen met palliatieve zorgnoden zijn onder andere huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en specialisten. Zij moeten opgeleid worden in de basisvaardigheden om generalistische palliatieve zorg te kunnen verlenen. Die basisvaardigheden moeten bepaald worden in de eindtermen van alle opleidingen geneeskunde en verpleegkunde. Ze omvatten onder andere kennis over symptoom- en pijncontrole, communicatievaardigheden, vaardigheden in psychosociale en existentiële zorg en in het verlenen van patiëntgerichte en familiegerichte zorg.
   
 • Structurele voorwaarden creëren om palliatieve zorg te verbeteren (tijdsproblemen, werklast oplossen, vergoedingen)
  In meerdere studies geven huisartsen aan dat ze een prominente rol hebben in palliatieve zorg, maar er weinig ondersteuning en erkenning voor krijgen. De huisarts heeft vele rollen te vervullen: hij moet de zorg plannen samen met de patiënt en zijn of haar familie (voorafgaande zorgplanning), er wordt verwacht dat hij zelf palliatieve zorg verstrekt, dat hij het hulpverleningslandschap goed kent om de patiënt te helpen het gepaste hulpaanbod te vinden
  enzovoort. Huisartsen voelen zich in hun palliatieve zorgtaak meestal wel ondersteund door de palliatieve thuiszorgteams, maar die ondersteuning is te beperkt voor al de complexe rollen die zij moeten opnemen. Uit interviews met patiënten blijkt ook dat de patiënten zelf botsen op de beperkte tijd en middelen van de huisarts om chronische en complexe zorgnoden aan te pakken. Daarom vermijden ze soms om die noden bij de huisarts aan te kaarten.
   
 • Nationaal implementeren van kwaliteitsindicatoren van palliatieve zorg om palliatieve zorg te evalueren en te verbeteren
  Binnen het FLIECE-project werd een lijst van kwaliteitsindicatoren voor gespecialiseerde palliatieve zorg ontwikkeld en gevalideerd. Het instrument dat daaruit voortvloeide, bestaat uit een minimale set van 31 indicatoren verspreid over acht domeinen, vier structuurindicatoren en drie optioneel te gebruiken modules. Het instrument kan gebruikt worden door alle gespecialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen in Vlaanderen. Ze kunnen er intern hun kwaliteit van zorg mee monitoren en waar nodig actie ondernemen om die te verbeteren. Het is belangrijk dat het nut en belang van de indicatoren duidelijk gemaakt wordt aan de palliatieve sector, zodat de zorgverleners gemotiveerd raken om zich in te zetten voor kwaliteitsmeting, kwaliteitsverbetering en zorginnovatie. Op lange termijn kan aan de hand van deze set van indicatoren de kwaliteit van palliatieve zorg op Vlaams niveau gemonitord worden.
   
 • Wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken met betrekking tot de kwaliteit en de effectiviteit van palliatieve zorg in de verschillende zorgomgevingen
  De financiering van onderzoek naar palliatieve zorg is erg afhankelijk van zeer competitieve, nationale en internationale fondsen die zich ofwel richten op fundamenteel onderzoek of op toegepast onderzoek met economische valorisatie. Voor multidisciplinair palliatieve zorgonderzoek is er vaak geen belangstelling of ruimte. Daarom moeten de mogelijke kanalen voor financiering van wetenschappelijk onderzoek naar palliatieve zorg worden uitgebreid en verbreed.
 
Share this
Deel dit bericht