Skip to main content

CAPACITY studie 4

Het ontwikkelen en evalueren van burgerinitiatieven rond ziekte, sterven en verlies in twee compassionate buurten in Vlaanderen, België.

Achtergrond:
Als reactie op de huidige situatie waarin palliatieve zorg sterk wordt geprofessionaliseerd en er slechts een matige inbreng is vanuit de gemeenschap (1), worden we aangemoedigd ook te kijken naar modellen van palliatieve zorg waarbij ook de gemeenschap betrokken is, en gemeenschapscapaciteit creëren met betrekking tot ernstige ziekte, dood, sterven, verlies en rouw (2). Een manier om de gemeenschap bij palliatieve zorg te betrekken, is vrijwilligerswerk (2). In de compassionate city (studie 3a) speelt de mobilisatie van vrijwilligers dan ook een cruciale rol. Een compassionate community vrijwilligersmodel kan zowel informeel als formeel georganiseerd worden. In het geval van informeel vrijwilligerswerk kunnen mensen in de compassionate city; collectief mobiliseren wanneer ze worden geconfronteerd met kwesties betreffende ernstige ziekte, dood, sterven, verlies of rouw. Dankzij hun lokale banden kunnen deze geëngageerde burgers het sociale
ondersteuningsnetwerk van mensen te versterken wanneer ze met deze problemen worden geconfronteerd (3). Bovendien kunnen ook vrijwilligers, formeel verbonden met een organisatie of initiatief, hun vaardigheden op het gebied van ernstige ziekte, overlijden, sterven, verlies en rouw versterken. Vooral vrijwilligers in de thuiszorg, die huisbezoeken brengen aan ouderen en ernstig zieken, bevinden zich in een unieke positie om een ​​relatie op te bouwen met ernstig zieken en hun familie (4). Dergelijke vaardigheden kunnen door training nog meer worden versterkt.


Doelstelling:
Het doel van deze studie is tweeledig:

  • Co-ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een compassionate, collectief burgerinitiatief in een buurt in de compassionate city.
  • Om een ​​trainingsprogramma voor een vrijwilligersgemeenschap thuiszorgorganisatie in de meedogende stad te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren.

 

Methode:
Het compassionate, collectieve burgerinitiatief evenals het trainingsprogramma voor vrijwilligers in thuiszorg wordt ontwikkeld samen met relevante stakeholders in de compassionate city.

  • Burgerparticipatietabellen worden georganiseerd door community builders in buurten van de compassionate city om mensen te mobiliseren in een compassionate, collectief burgerinitiatief. Dit initiatief zal worden getest voor de periode dat het wordt gefaciliteerd door de communitybuilders en zal worden geëvalueerd met een mixed method van kwalitatieve en kwantitatieve methoden.
  • Een trainingsprogramma zal samen met vrijwilligers in een thuiszorgorganisatie worden ontwikkeld, getest en geëvalueerd aan de hand van een mixed methode van kwalitatieve en kwantitatieve methoden.

Projectgroep

Researcher: Louise D’Eer (VUB)
Daily supervisor: prof.dr. Tinne Smets (VUB)
Promotor: prof. dr. Joachim Cohen (VUB)
Promotor: prof. dr. Kenneth Chambaere (UGent)
Co-promotor: prof. dr. Luc Deliens (UGent)
Co-promotor: prof. dr. Lieve Van den Block (VUB)
Co-promotor: prof. dr. Sarah Dury (VUB)

Het project kort toegelicht