Skip to main content

CAPACITY studie 3

Het ontwikkelen en evalueren van twee compassionate cities.

Achtergrond
Ooit was het de gewoonte in maatschappijen dat mensen voor elkaar zorgden, vandaag de dag wordt deze rol grotendeels ingevuld door gezondheidszorgdiensten. Tegenwoordig sterft de meerderheid van de mensen na een lange periode van gestage achteruitgang die gekarakteriseerd wordt door multimorbiditeit, in tegenstelling tot een plots en onverwacht overlijden. Aangezien we verwachten dat deze meerderheid nog zal toenemen, neemt ook de nood aan palliatieve zorgen toe. Velen veronderstellen dat palliatieve zorg gelijk is aan gespecialiseerde zorg maar met deze veronderstelling wordt er geen rekening mee gehouden dat informele zorgverleners een erg belangrijke taak hebben in deze zorgverlening. Dit kan eenvoudig geschetst worden als we er op duiden dat palliatieve zorg idealiter gestart wordt op het moment dat iemand geconfronteerd wordt met een potentieel levensbedreigende ziekte tot nadat deze persoon overleden is, waarbij steun wordt gegeven aan de rouwende sociale omgeving van de overledene. Aangezien palliatieve zorg erop gericht is steun te geven op fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak, wordt het meer en meer duidelijk dat formele gezondheidszorgdiensten niet in staat gaan zijn om al deze taken op zich te nemen. Compassionate communities (oftewel zorgende gemeenschappen) bieden een antwoord op de noodzaak om gemeenschappen te herintegreren voor en rond mensen en hun sociale omgeving in het traject rond het einde van hun leven. Aangezien palliatieve zorg dikwijls geformaliseerd is en informele zorgverleners slechts beperkt ondersteund worden, is de dood in de ontwikkelde wereld grotendeels gemarginaliseerd en verdrongen tot een taboe. Een van de primaire doelen van van compassionate communities is het doorbreken van dit taboe en palliatieve zorg op de agenda van beleidsmakers zetten en doordaar ook herintegreren in mensen hun leven. Dit wordt verwezenlijkt door het implementeren van een reeks sociale interventies gericht op de instellingen van een gemeenschap.

Doel
Het doel van dit project is tweezijdig: enerzijds het beschrijven van het proces waarmee een compassionate city in Vlaanderen wordt opgericht en anderzijds deze compassionate city te evalueren op basis van enkele vooropgestelde uitkomstmaten.

Methode
Dit project maakt gebruik van een mixed methods benadering. De uitkomstmaten worden beoordeeld door gebruik te maken van een vragenlijst die in beide kandidaat compassionate cities zal worden afgenomen. De Most Significant Change methode zal tevens gebruikt worden om de toegevoegde waarde die geobserveerd wordt door belanghebbenden in het project te schetsen. Het proces om te komen tot deze compassionate cities zal beschreven worden door gebruik te maken van focus groepen, interviews, observaties, dagboeken en de analyse van documenten.

Projectgroep

Researcher: Bert Quintiens (VUB)
Co-promotor: prof. dr. Tinne Smets (VUB)
Co-promotor: prof. dr. Lieve Van Den Block (VUB)
Co-promotor: prof. dr. Liesbeth De Donder (VUB)
Co-promotor: prof. dr. Luc Deliens (UGent)
Promotor: prof. dr. Joachim Cohen (VUB)

Het project kort toegelicht